บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 28/04/2564
ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (ED)

ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (ED)

 •  9 เมษายน 2564

ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หรือ (ED)

        ตามธรรมชาติ อวัยวะเพศแข็งตัวเมื่อมีการกระตุ้นทางเพศจากสมอง หรือประสาทสัมผัสต่างๆ ปลายประสาทที่อยู่ในอวัยวะเพศจะหลั่งสารบางอย่าง มีผลทำให้หลอดเลือดแดงภายในอวัยวะเพศขยายตัว เลือดแดงจะไหลเข้ามาในอวัยวะ ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อพรุนคล้ายฟองน้ำมากขึ้น ส่งผลให้อวัยวะเพศชายมีการขยายโต และยาวขึ้น และในขณะเดียวกันเลือดดำที่อยู่ขอบนอกจะถูกเบียดให้แฟบลง ยิ่งทำให้เลือดมาคั่งในอวัยวะเพศ อวัยวะเพศจึงแข็งตัวพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้

        ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หรือโรค อี ดี (ED/ Erectile dysfunction) หมายถึง อาการที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ ผู้ป่วยบางรายอาจจะไม่แข็งตัว หรือแข็งตัวไม่นานพอ บางรายมีอาการหลั่งเร็ว หลั่งไว สาเหตุส่วนใหญ่ของอาการเหล่านี้เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะเพศไม่เพียงพอ ปัจจุบันพบผู้ที่มีโอกาสป่วยด้วยอาการนี้สูงกว่าในอดีตที่ผ่านมาถึง 3 เท่า เนื่องจากการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้เพศชายเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศสูงขึ้น ลักษณะอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
แบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้

 1. แบบปฐมภูมิ คือการที่องคชาตไม่เคยแข็งตัวเต็มที่ หรือไม่แข็งพอที่จะทำให้ร่วมเพศสำเร็จเลย
 2. แบบทุติยภูมิ คือการที่องคชาตเคยแข็งตัวและร่วมเพศได้มาก่อน แต่ต่อมาเกิดความผิดปกติขึ้น ทำให้ไม่สามารถแข็งตัวเหมือนเดิม
 3. แบบชั่วคราว คือการที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเป็นครั้งคราว ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในกรณีนี้ หากพบปัญหาและรีบรักษาแต่เนิ่นๆ สามารถหายเป็นปกติได้

        ผู้ชายส่วนใหญ่เมื่อถึงวัยกลางคนจะเริ่มมีปัญหากามตายด้าน เกิดขึ้นร้อยละ 37 ของผู้ชายอายุ 40-70 ปีเป็นโรคนี้ โดยมีอาการดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมด ยิ่งอายุมากขึ้นจะยิ่งพบผู้ป่วยมากขึ้นไปตามวัย เพราะฮอร์โมนเพศลดลงพร้อมๆ กับความเสื่อมของร่างกาย โดยสามารถจัดระดับความรุนแรงได้ ดังนี้

 • ระดับความรุนแรงน้อย ในระดับนี้สามารถสังเกตได้จากเวลาที่ต้องการมีเพศสัมพันธ์จะสามารถสำเร็จได้เกือบทุกครั้ง
 • ระดับความรุนแรงปานกลาง หากมีเพศสัมพันธ์จะสำเร็จได้ประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งในการร่วมเพศ
 • ระดับความรุนแรงมาก ล้มเหลวทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

สาเหตุหลักของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

 • เหตุทางกาย เกิดจากโรค หรือภาวะทางกายที่มีผลต่อระบบประสาท หรือระบบหลอดเลือดของอวัยวะเพศ หรือเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะเพศเอง ซึ่งอาจเกิดจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ยาบางชนิด ภาวะฮอร์โมนเพศชายบกพร่อง และอายุที่มากขึ้น หรือหลายๆ สาเหตุร่วมกัน และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ มากมาย
 • เหตุทางใจ เกิดจากโรค หรือภาวะทางจิตที่มีผลกระทบต่อการกระตุ้นทางเพศจากสมอง หรือประสาทสัมผัสเป็นสำคัญ มักพบในคนหนุ่ม อย่างไรก็ตามเหตุทางกายและใจมักเกิดร่วมกันได้เสมอ

ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจำเป็นต้องรักษา หรือไม่?

        ผู้ป่วยที่มีปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาทุกราย หากผู้ป่วย และคู่สมรสไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตคู่ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่มีปัญหานี้เป็นข้อบ่งชี้ว่าอาจเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง รวมถึงยังอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคอื่นๆ ได้ด้วย ดังนั้น แม้ว่าไม่ต้องการจะมีเพศสัมพันธ์แล้ว แต่ก็ควรเข้ารับการตรวจเช็คสุขภาพเพื่อประเมินโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

เสื่อมสมรรถภาพทางเพศรักษาได้ อย่างไร?

        เริ่มจากการตรวจร่างกายในห้องปฏิบัติการ เช่น เบาหวาน ไขมัน การทำงานของตับ และไต และในรายที่ความต้องการทางเพศลดลง หรือได้รับการตรวจร่างกายแล้วพบว่าลูกอัณฑะมีขนาดเล็ก ต้องได้รับการตรวจฮอร์โมนเพศชายร่วมด้วย การรักษาจะเริ่มจากวิธีรักษาง่ายๆ เช่น ยารับประทาน รวมไปถึงใช้อุปกรณ์เข้าช่วย อย่างการใช้ปั๊มสูญญากาศ ถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วผลการรักษายังไม่เป็นที่น่าพอใจ ก็จะใช้ยาฉีด หรือการผ่าตัดใส่แกนองคชาตเทียม หรือใช้หลายๆ วิธีร่วมกัน โดยแพทย์จะให้การอธิบายวิธีรักษาแต่ละชนิด พร้อมข้อดี ข้อเสียแก่ผู้ป่วยทราบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
อาคาร 1 ชั้น 2 โทร.0-2271-7000 ต่อ โรคระบบทางเดินปัสสาวะ 


Description English

Sexual dysfunction or (ED)

        Naturally, the penis erects when there is sexual stimulation from the brain. Or various senses The nerve endings in the genitals release certain substances. Causing the arteries within the penis to expand Red blood will flow into the organs. Which is more sponge-like porous tissue As a result, the penis is enlarged and lengthened, and at the same time, the outer venous blood will be flattened down. Causing the blood to congest in the genitals The penis is hard to be ready to have sex.

        Erectile dysfunction or ED (ED / Erectile dysfunction) refers to the condition in which the penis is unable to have an erection to have sex. Some patients may not have an erection. Or not hard enough Some people experience premature ejaculation, and the most common cause of these symptoms is insufficient blood supply to the genitals. Nowadays, people are found 3 times more likely to get sick with this condition than in the past due to changes in their lifestyles. Make males at a higher risk of sexual dysfunction. Symptoms of sexual dysfunction
Divided into 3 types as follows

 1. The primary type is that the genitals never fully erect. Or not hard enough to make sex successful at all
 2. The secondary is when the penis has been erect and has sex before. But later something went wrong Making it unable to have an erection as before
 3. Temporary is the occasional erection of the penis. Most patients will be in this case. If problems are found and treated early Can be healed

        Most men, when they reach middle age, begin to have sexual dysfunction. Occurring, 37 percent of men aged 40-70 have the disease with one or all of them. Because sex hormones are simultaneously reduced With the deterioration of the body Which can classify the severity as follows

 • Mild degree At this level, this can be observed from the time wanting to have sex, it can be accomplished almost every time.
 • Moderate severity If intercourse is successful, about half the number of times you have sex.
 • Severe degree Fails every time you have sex

The main cause of sexual dysfunction

 • Physical causes are caused by disease. Or physical conditions affecting the nervous system Or the vascular system of the genitals Or caused by abnormalities of the genitals itself Which may be caused by diabetes High blood pressure High blood lipids, certain drugs, impaired testosterone And increasing age or for many common reasons And many other risk factors
 • Causes of heart are caused by disease. Or psychological conditions that affect sexual stimulation from the brain Or the senses are important Often found in young people However, physical and mental causes are always mutually exclusive.

Problems with sexual dysfunction, is it necessary to treat or not?

        Patients with erectile dysfunction do not need all treatment if the patient and their spouse do not feel that this is troublesome in their marriage. However Patients with this problem are an indication that they may develop diabetes. High blood pressure High blood fat It can also be a risk factor for other diseases, so even if you do not want to have sex. But should also undergo a health check to assess various diseases That could happen

How is sexual dysfunction treated?

        This begins with physical examination in the laboratory such as diabetes, fat, liver and kidney function, and in cases with reduced sex drive Or have been examined and found that the testicles are small. Must also be tested for testosterone Treatment starts with simple treatments such as oral medications and using devices to help. Like using a vacuum pump If these results are not satisfactory, drugs, injections, or a prosthesis, or a combination of methods, will be used by the doctor to explain each treatment and the pros and cons to the patient. know

Ask for more details
Paolo Hospital Phaholyothin Urology Center
Building 1, 2nd floor, Tel. 0-2271-7000 Against diseases of the urinary system